Е/Имиграция: как да (преос)мислим “мигрантските борби” // Workshop: Migrating in, migrating out: how to (re)think „migrants’” struggles

08-09.05.2014, Социален център Хаспел, бул. Мадрид, Social Center Xaspel, 8 Madrid Blvd

Целта на уъркшопа е да вплете в обща критическа рамка миграционните движения, разглеждани като миграция към и извън (мулти)националната общност, и да подложи на преоценка рязкото разграничаване между “политическа” и “икономическа” миграция. Позицията, от която изхождаме, се основава на разбирането за нуждата от критическо осмисляне на дихотомиите вътре/вън, политическа/икономическа миграция, легално/нелегално, с които традиционно работят както социалните изследвания, така и политическите движения. С този уъркшоп се опитваме да преминем отвъд тези опозиции като развием рамка, която предлага по-добро дефиниране на разнородните практики на съпротива на “мигрантите” в епохата на късния капитализъм. За тази цел сме поканили изследователи и активисти от няколко европейски държави, с които да дискутираме поставените проблеми в тяхната положеност в един по-широк европейски политически контекст. Ще очертаем анализи и стратегии, които отиват отвъд дихотомията вътре/вън и разделението гражданин/негражданин, за да изградим основата на една обща политическа борба.


Ден 1 (8 май, 2014 г.) Отвъд либералните разграничения


10.30 – 11.00 – Откриване
11.00 – 12.30 ч. панел 1:

“Чистилище.eu: Миграционни потоци към външната граница на ЕС”

Във фокус ще бъдат категориите на “търсещи убежище” и “бежанци” като преминаващи външната граница на ЕС. Също така ще разгледаме границата като конструирана във вътрешността под формата на затворени и отворени лагери (центрове). Панелът има за цел да очертае как миграционите политики на ЕС и местните институции конструират образа на бежанеца и нелегалния имигрант, както и органичените възможности за съпротива срещу тези класификации и репресии.
Модератор: Цветелина Христова
Участници:
- Петя Димитрова, Академия по изящни изкуства, Виена. “Бежанският протестен лагер във Виена”
– Рода Мадзива, Катедра по социология и политология, Нотингамски университет.“Дискурси за ‘незаслужили’ в имигрантските политики: ролята на експертното знание за легитимиране на изключването и стигматизацията на търсещите убежище в Обединеното кралство”
– Мелина Антонакаки, Катедра История и философия на точните науки и технологиите, Атински университет. “Популации в транзит: хора, вредители, продукти: как да признаем статута си и да отвърнем.”
– Бернд Каспарек, Гьотингенски университет. “Категорията “търсещ убежище:” управление на миграцията в Европа”
12:45 – 14:15 ч. панел 2: “Комбинат Европа: европейските мигранти като ‘предприемчиви жертви’”
В този панел ще разгледаме миграцията вътре в ЕС в различните й аспекти и привидно привилегирования статут на гражданите на ЕС като насочим фокуса си върху  комплексността и противоречията, заложени в категорията “европейско гражданство”. В анализите си ще включим трудностите и борбите на ‘икономическите мигранти’ от новите страни-членки към Западна Европа, за да покажем как дихотомията гражданин/негражданин е допълнително усложена и разколебана, а строгите разграничения между регулярен/нерегулярен статут и/или работа се размиват. По този начин ще въведем концепцията за класови отношения, пре/създадени във вътрешната миграция в ЕС.

Модератор: Неда Денева

Участници:
– Лиза Райднер, Гьотингенски университет. “Бележки върху ефектите на Европейските ‘lex domicile’ върху общинските граници, работническите борби и свободата на движение.”
– Ирене Пеано, Болонски университет. “От лагери до полета: където експлоатацията на мигрантски труд се среща със системите за убежище”
– Лий Хийлшър, Гьотингенски университет. “Разполагане на борбите на европейските мигранти в пространството на Берлин”
– Спирос Марчетос, Гръцки отворен университет. “Европейските миграционни политики на практика: случаят на Гърция”

15:15 – 16:45 ч. панел 3: “‘Икономическа’ или ‘Политическа’ миграция?”
В панела ще се разгледат и поставят под въпрос установените либерални категории на “политически” и “икономически” мигранти и ще се изнесе на преден план общото в борбата, изтъкано от сходни класови отношения и йерархии.
Модератор: Рая Апостолова

Участници:
– Джулиет Тондлана, Нотингамски университет. “Предоговаряне на мигрантските категории: случаят на зимбабвийските висококвалифицирани мигранти на пазара на труда във Великобритания”
– Том Викерс, Нортумрийски университет. “Ролята на имиграционните политики във Великобритания от периода 1999-2014 г. в стратифицирането на работническата класа и налагането на прекариатност и експлоатация”
– Симина Гуга, Организация ADO SAH ROM. “Филипинските домашни работници в Румъния – от изследване на отделен случай към очертаване на общ подход към румънските имиграционни политики и практики”.
– Файт Шваб, Университета Уоруик. “Разделението икономически мигрант/бежанец: интерсекционно конструиране, интерсекционно оспорване”.

17.00 – 18.00 ч. Дискусия

18.30 – 20.00 ч. Лекция на Вики Скуайър, Университет Уоруик.

Интервенция в политиките на мобилност

Ден 2 (9 май, 2014 г.) Има ли значение статутът?
 

На кръглите маси ще се спрем по-обстойно върху въпросите, засегнати през първия ден. Основната цел е да разгледаме различията в борбите, които се основават върху установения европейски юридически порядък и които видимо задълбочават разделението между категории като “икономически”, “политически”, “легален”, “нелегален”, “мигрант”, “търсещ убежище”, “ бежанец”. Тези различия се разглеждат като стратегически фактори в изграждането на “нова политика” в контекста на това, което може да се разпознае като европейски апартейд срещу мигрантите. Основното предизвикателство пред нас е да реконцептуализираме ролята на “анти-расистките” движения и да изградим основите на “нова политика”, която не ситуира “мигранта” като външен на по-обхватните развития и социални движения в Европа.
11.00 – 13.30 ч. Кръгла маса 1
Подслон и труд: ролята на (неолибералния) капитализъм и либералната демокрация
Жилището и работата се взаимносвързани и често вървят ръка в ръка с процесите на прекаризация. Какви са основните предизвикателства, свързани с регулацията на настаняването и труда, общи за борбите на различните категории мигранти: “бежанци”, “търсещи убежище”, “икономически мигранти”, “нелегални”? Какви са разликите в борбите и стратегиите и какво е общото между тези отделни категории “мигранти”?

 

14:30 – 16:00 ч. Кръгла маса 2
Образование и социално подпомагане: образование за еманципиращи политики? Социални помощи или поражение?
Все по-широко разпространено става убеждението, че да се получават социални помощи е живот на гърба на системата, улеснен допълнително от свободното придвижване на хора в ЕС и от “щедрите”, но изнемогващи социални системи на националните държави.  Образованието, от своя страна, постоянно се реформира по начин, който го прави достъпно за малцина  привилегировани и поставя пречки пред включването на “мигрантите”.


16:30 – 17:30 ч. Заключителни думи

Поканата за участие е тук

The goal of the workshop in Sofia is to bring critically together the phenomena of outward and inward migration and to question the sharp distinctions of what has been dubbed as ‘political’ and ‘economic’ migration by weaving them into one conceptual framеwork. Our starting position stems from the understanding that we need to engage critically with dichotomies such as inside/outside; political/economic migration, illegal/legal which have been comfortably settled in mainstream research but also in political movements. With this workshop we strive to venture beyond by visualizing a framework that better explains the multifarious resistance practices of “migrants” in late capitalism. To do this we bring together academics and activists from several European countries to discuss these issues as intertwined in the larger European political context. We will map knowledges and strategies that go beyond the inside/outside dichotomy and citizen/non-citizen divide in order to fortify our common political efforts.

Day 1 (May 8, 2014) Beyond liberal distinctions

10.30 – 11.00 – Opening Remarks11.00 – 12.30h Panel 1: “Purgatory.eu: Inward migration through the external border of EU”

The category of the “asylum seeker” and the “refugee” coming through an external border of the EU. The “border” as also found “inland:” detention and open camps. The panel aims to sketch how EU migration policies and local institutions construct the images of the refugee and the illegal immigrant and the limited options for resistance against the classifications and repressions.
Moderator: Tsvetelina Hristova
Presenters:
- Petja Dimitrova, Academy of Fine Arts, Vienna, Vienna refugee protest camp
– Roda Madziva, Schools of Sociology and Politics, University of Nottingham, Discourses of ‘undeservingness’ in immigration policy: the role of expert knowledge in legitimizing the exclusion and stigmatization of asylum seekers in the UK
– Melina Antonakaki, History and Philosophy of Science and Technology, NTUA/NKUA, The in-transit populations of people, pests, products: Acknowledging our status and fighting back
– Bernd Kasparek, University of Göttingen, The category of the asylum-seeker: Governing migration in Europe
12:45 – 14:15h Panel 2: “Sweatshop Europe: the EU migrant as an entrepreneurial victim”
The panel will seek to unpack internal EU migration and the seemingly privileged status that EU citizens have by teasing out the contradictions and complexities inherent in this category. We aim to complicate the dichotomy citizen/non-citizen and to blur the sharp distinctions between regular and irregular status and work by involving in the analysis the predicaments and the struggles of labour migrants from the new member states into Western Europe. By doing this, we insist on bringing to the fore class relations as re/produced by EU inward migration.
Moderator: Neda Deneva

Presenters:
– Lisa Riedner, University of Göttingen, Some thoughts on the effects of the EU’s „lex domicilii“ on municipal borders, labor struggles and the freedom of movement
– Irene Peano, University of Bologna, From camps to fields: Where migrant labour exploitation and the asylum system meet
– Lee Hielscher, University of Göttingen, Spatializing EU migrants’ struggle in Berlin
– Spyros Marchetos, Greek Open University, EU Migration Policy in Practice: the case of Greece

15:15 – 16:45 Panel 3: “‘Economic’ or ‘Political’ Migration?”
The panel will seek to engage with and against the established liberal categories of “political” and “economic” migrants and bring to the fore the commonality of struggles as weaved into similar class relations and hierarchies.
Moderator: Raia Apostolova

Presenters:
– Juliet Thondhlana, University of Nottingham, Negotiating migration categories: the case of Zimbabwean Highly Skilled Migrants in the UK labour market
– Tom Vickers, Northumbria University, The role of UK immigration policy 1999-2014 in stratifying the working class and enforcing precarity and exploitation
– Simina Guga, ADO SAH ROM Organization, The Filipino domestic workers in Romania – from a case study to a general approach on Romanian immigration policies and practices
– Veit Schwab,  University of Warwick, Labour/Refugee Divide: Intersectional Construction, Intersectional Contestation

17.00 – 18.00 Discussion
18.30 – 20.00 Keynote Lecture by Vicki Squire, University of Warwick.
Intervening in politics of mobility
Day 2 (May 9, 2014) Does Status Matter? 

The round tables will bring further the questions and concerns posed in the sessions from Day 1. The larger aim is to tackle differences in struggles that stem from European juridical order and that seemingly sharpen the established divide between categories such as “economic,” “political,” “illegal,” migrants; “asylum seekers” “refugees.” Nevertheless, recognizing these particularities we consider them strategic factors in the building of a “new politics” in the context of what can be called a European apartheid against migrants. The main challenge for us is to reconceptualize the role of the “anti-racist” movements and to build “new politics” that do not situate the “migrant” as a type of an exteriority to the larger developments and social unrests in Europe.
11.00 – 13.30 Round Table 1
Housing and Labor: The role of (neo-liberal) capitalism and liberal democracy.
Housing and labor are intertwined and often go hand in hand with processes of precarization. What are the main challenges that pertain to the struggles of the differentiated categories of “asylum-seekers,” “refugees,” “poverty migrants,” “economic migrants,” “illegals” in relation to housing and labor regimes? How do these issues differ for but also unite those who have been dubbed “migrants”?

 

14:30 – 16:00 Round Table 2
Education and Social Benefits: Education of Emancipatory Politics? Social Benefits or Defeat?
We are now being trained to believe that receiving social benefits is in fact abuse, enabled either by the principle of freedom of movement for EU workers or by the “generous”, nevertheless in dismay, national social security system(s). Alongside, education is continuously being dismantled to the privilege of the few and exemplifies structures that do function as differential inclusion for those with a “migrant” status.

 

16:30 – 17:30 Closing Remarks

Лекция на Крис Скарбъро: Завръщане при Сизиф: потребление и срив в България по време на късния социализъм // Cristofer Scarboro: Sisyphus Revisited: Consumption and Collapse in Late Socialist Bulgaria

ctc_01_img0168
(for English scroll down)
19.00 ч., 12 май 2014, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8

crisКрис Скарбъро е преподавател по история в Кингс Колидж, САЩ. Неговата първа книга“The Late Socialist Good Life in Bulgaria: Meaning and Living in a Permanent Present Tense“ е публикувана през 2011 г. от издателство Лексингтън Буукс. В момента Скарбъро е научен сътрудник в Американския научен център в София.

Сривът на социалистическата система в България и в други държави в Източна Европа през 1989г. се дължи основно на обуржоазяването, изразяващо се в дълбокото чувство на разочарование от добрия живот при късния социализъм, наричан с оксиморона „социализъм на средната класа“. По много важни показатели, както в класическите разкази за рухването на комунизма, това разочарование се интерпретира като реакция срещу ниското качество или дори в липсата на стоките, които „добрият социализъм“ се виждаше длъжен да подсигури. Сривът се обяснява като неуспех на потреблението предвид разнообразието на продукти, които либералният демократичен капитализъм излага във витрините от другата страна на Желязната завеса. Но потребителските желания на хората от Източна Европа често са удовлетворявани от режима, поне доколкото са идентифицирани като търсене. Накратко, твърде чисто и просто – и в този смисъл твърде успокояващо и опасно –  е обяснението, че сривът на комунизма в Източна Европа е резултат единствено на недостиг и репресия. Също толкова важна причина за неудовлетворението от комунизма в България и Източна Европа е скуката, трудностите и отегченията, предизвикани от начина на живот изцяло подчинен на приоритетите на консумацията.

Настоящата лекция изследва връзката между скуката и потреблението през късния социализъм през призмата на визуалното изкуство от тази епоха. Въпреки по-ниския жизнен стандарт в сравнение със съперниците им в Студената война, източноевропейските системи са завидно добри в производството на продукти, дори в сравненение с почти всички други исторически периоди. Българското изкуство от тази епоха разкрива празнотата на тези продукти.

12.05.2014, 19.00 at the fridge & xaspel 
Sofia, 8 Madrid. blvd

Cristofer Scarboro is an Associate Professor of History and Director of the Honors Program at King’s College (USA).  His first book: „The Late Socialist Good Life in Bulgaria: Meaning and Living in a Permanent Present Tense“ was published in 2011 by Lexington Books.  Currently, Dr. Scarboro is a Post-Doctoral Fellow at the American Research Center in Sofia.

The collapse of the socialist system in Bulgaria and elsewhere in Eastern Europe in the fall of 1989 was on its most basic level a failure of embourgeoisment—reflecting a deep sense of disappointment in the late socialist good life—the somewhat oxymoronic “middle class socialism.” On important levels, and in the classical accounts of the collapse of communism, this disappointment is understood as a reaction to the shoddy nature, and often absence of, the very goods socialism was supposed to deliver.  Collapse is explained as a failure of consumption in the face of the products of liberal democratic capitalism on display across the iron curtain.  But Eastern European consumer desires were fulfilled at least as often as they were found wanting.   In short, it is too simple and neat—it is too comforting and dangerous—to understand the collapse of communism in Eastern Europe as solely the result of dearth and repression. Bulgarian and East European dissatisfaction with Communism was also, and equally importantly, a reflection of the ennui, struggle, and boredom of living a life ordered by purely consumerist agendas.  This paper investigates the relationship between boredom and consumption in late socialist Bulgaria through the lens of visual art of the era.  Despite the lower standards of living vis-à-vis their Cold War competition, the Eastern European systems were remarkably good at producing stuff by almost any other historical measure.  Bulgarian art of the era reveals the emptiness of that stuff.

Video: Маргарет Дикинсон за активистото/професионалното кинообучение // Margaret Dickinson on activist/professional cinema training

ScreenHunter_13 Mar. 31 11.53Гледайте видеото на канала на Нови Леви Перспективи в YouTube (to watch, click here)

Video: Джонатан Пари за разделенията в работническата класа в Индия // Jonathan Parry on the divisions of the working class in India

ScreenHunter_12 Mar. 31 11.48Гледай видеото на канала на Нови Леви Перспективи в YouTube  (to watch, click here)

Изложба-базар в подкрепа на бедстващата млада художничка Мая Борисова

maya
Заповядайте в четвъртък, 27.02, от 18:00 ч., на изложба в подкрепа на младата художничка Мая Борисова.
Мая е стара приятелка на Социален център „Хаспел“, където посещаваше уроци по рисуване. Рисува още от съвсем малка и печели училищно състезание. Талантът и страстта ѝ да рисува се сблъскват с дискриминацията спрямо децата от по-бедни и ромски семейства.

След ликвидацията на местното ТКЗС, семейството й губи работата си на село и се премества в София, където се издържа от несигурна и непостоянна работа. Като трудови мигранти в София те не разполагат с необходимите средства и социални контакти, за да осигурят на Мая професионално обучение и подкрепа.

Мая рисува и продава картички, за да помага на себе си и на бедстващото си семейство. Искаме да подкрепим Мая в усилията ѝ да представи своето творчество пред по-широка публика. По време на базара ще имате възможност да разговаряте с Мая и нейните родители, както и с инициаторите на това събитие.